وُرنا

وُرنا نامِ دیگر کبوتر کبودرنگ و خانه‌ای است برای رؤیاسازی؛ رؤیاهایی برای صلح، آزادی و شادی